Oslo teaterskoles semesteravgift – pris og vilkår

PRIS
Alle elever ved Oslo teaterskole betaler for semesteret i Spond.
Prisen for ett år er 3600,-
Skolepengene fordeles over to semestre (høst og vår) slik at hver betaling blir kr 1800,-.
For søsken har vi 15% søskenrabatt for barn nummer 2 og flere.
Søskenrabatt blir automatisk trukket fra, når man legger til elev nr. 2.

ØKONOMISK STØTTE
I enkelte bydeler i Oslo gis det økonomisk støtte til kultur- og fritidsaktiviteter.
Dersom dere trenger økonomisk støtte for å kunne være med på teaterskolen:
Ta kontakt med oss på teaterskole@osloteatersenter.no, så kan vi være behjelpelige med å søke bydelen om støtte.
Vi trenger å vite barnets alder og bostedsbydelen i Oslo.
Her er informasjon om Bydel Grünerløkkas tilskuddsordning. Tilskuddsordningene kan variere fra bydel til bydel.

VILKÅR
1. Betaling
Betaling av semesteravgiften blir sendt ut i uke 2 for vårsemesteret, og i uke 36 for høstemesteret. Betalingsfrist er ti (10) dager. Dersom semesteravgift ikke blir betalt vil eleven miste plassen sin.

2. Moderasjonsordninger
Oslo teaterskole har 15% søskenrabatt fra barn nummer to.

3. Prøvetime for nye elever
For nye elever er det én (1) prøvetime før man binder seg til plass.
NB: Dersom man ikke ønsker å fortsette må utmelding skje samme uke som prøvetimen har funnet sted.
Utmelding skal skje skriftlig til både instruktør og på e-post til teaterskole@osloteatersenter.no.

4. Utmelding
Opptak til Oslo teaterskole er bindende. Får du elevplass på høsten og ikke ønsker å fortsette til vårsemesteret, så er utmeldingsfristen 15. desember. Utmeldingsfristen for høstsemesteret er 15. juni.
Utmelding skal skje skriftlig til både instruktør og på e-post til teaterskole@osloteatersenter.no. 

5. Permisjon / lengre opphold fra undervisning
Dersom eleven har behov for å være borte fra undervisningen i inntil ett semester, må det søkes om dette, innen 15. juni (høstsemesteret), og 1. desember (vårsemesteret): teaterskole@osloteaterskole.no.

6. Tap av elevplass
Oslo teaterskole kan si opp elevplassen dersom:

  • Eleven gjentatte ganger ikke møter til undervisning
  • Eleven viser adferd som er til hinder for undervisningen
  • Semesteravgiften ikke betales

NB: Ved tap av elevplass refunderes ikke semesteravgiften.

7. Uforutsette hendelser
Ved uforutsatte hendelser (force majeure) har Oslo teaterskole rett til å avlyse undervisningen uten kompensasjon. Eksempler på slike hendelser er naturkatastrofer, streik eller større sykdomsutbrudd i befolkningen (pandemi).

8. Prisjusteringer
Oslo teatersenter forbeholder seg retten til å justere semesteravgiften. Prisjustering vil bli varslet i forkant av semesteret.

9. Forventninger til elever og foresatte
Utvikling av gruppedynamikk og stabilitet for elevene i gruppene er en særdeles viktig faktor ved Oslo teaterskole, og det er derfor nødvendig at elever/foresatte samtykker til følgende:

  • Melde om eventuelt fravær, senest fire timer før selve øvingen.
  • Gyldig fravær anses som sykdom, obligatorisk skolearbeid, jubileumsdager og familiesammenkomster.
  • Fravær fra en øvingsdag må meldes til instruktør så snart informasjonen foreligger. Gjentas fraværet uten melding eller informasjon til instruktør hele tre ganger, varsles foresatte/eleven, og eleven vil miste sin plass uten refundering av skolepenger.
  • I uke 21 og 22 har vi teaterfestivalen Oslo Ung. Vi ber derfor om at elevene ikke planlegger reiser eller andre aktiviteter som forhindrer deltakelse på øvinger, generalprøve og forestillinger i disse to ukene.
  • Instruktøren for gruppen er ansvarlig om å opplyse om viktige datoer for de overnevnte samlingene i god tid, slik at eleven/foresatte kan informere om eventuelt fravær i god tid før den aktuelle dagen.
  • Oslo teaterskole bruker Spond som kommunikasjonsverktøy, og forventer at elever og foresatte (til elever under 18 år) følger med og får med seg all viktig informasjon som blir sendt ut gjennom Spond.

Betaling anses som godkjenning av disse vilkårene.